Vår behandling av dina personuppgifter 

Du har blivit hänvisad hit för att Peter Lundins Värme AB, (Lundins Värme, ”vi” eller ”oss”) såsom personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig, vilket vi gör för att du är en viktig person för oss och vår verksamhet. Behandlingen sker i enlighet med gällande regelverk, inklusive dataskyddsförordningen (”GDPR”) samt vad som i övrigt anges nedan. 

Utöver att säkerställa att vår behandling av dina personuppgifter är korrekt och transparent i förhållande till dig strävar vi alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå vid all behandling av personuppgifter där vi löpande bedömer och tar hänsyn till såväl teknisk som organisatoriska risker för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering.

Innehåll

Vår behandling av dina personuppgifter beskrivs nedan i flera olika avsnitt, varav en eller flera kan komma att beröra dig beroende på vilken relation du har till oss, följt av en generell beskrivning av hur och vad du kan kontakta oss om angående vår behandling av dina personuppgifter.

 1. I Avsnitt 1 – Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker i samband med att vi kommunicerar och upprätthåller våra kontaktnät för marknadsföring och kunskapsutbyte samt för hantering av våra leverantörer.
 2. I Avsnitt 2 – Arbetssökande riktar vi oss till dig som har eller planerar att skicka in en jobbansökan till Elektrobyrån.
 3. I Avsnitt 3 – Kunder och kundrepresentanters personuppgifter i samband med utförande av uppdrag redogör vi för hur vi hanterar dig som kund. Antingen i egenskap av privatperson eller representant för ett bolag eller en annan verksamhet.
 4. I Avsnitt 4 – Generell information och dina rättigheter kan du läsa mer om vilka som kan få tillgång till dina uppgifter, vilka rättigheter du har som individ samt hur du kan kontakta oss för att få veta mer.
 • Nätverkande, marknadsföring och kunskapsutbyte

 • Varför vi behandlar (Ändamål)

Vi behandlar dina uppgifter för att upprätthålla våra kontakter och nätverk inom vår bransch och bland våra befintliga och potentiella kunder för att hålla vår kunskap och information om dig uppdaterad och aktuell, samt för att marknadsföra våra tjänster och hålla kontakten med våra leverantörer. 

Vi behandlar även för att uppfylla våra redovisningsskyldigheter i förhållande till leverantörer samt i samband med representation.

 • Hur vi behandlar

Vi samlar in uppgifterna och sammanställer dem, bl.a. baserat på vilken typ av tjänst vi bedömer att du är intresserad av.

 • Vad vi behandlar

Vi hanterar i huvudsak dina kontaktuppgifter, din roll i din organisation samt information om vilken typ av tjänst vi uppfattar är mest intressant och relevant för dig.

 • Rättslig grund

  1. Berättigat intresse

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

 1. Rättslig skyldighet

Bokföringslagen ställer även krav på oss ifråga om redovisning och fakturering.

 • Insamling och ev. utlämnande 

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. Vi delar med oss av uppgifterna endast till sådana leverantörer som behövs för utförande av de behandlingar, och inom ramen för de ändamål som anges ovan. Exempelvis:

 1.  Betallösningar (kortföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 2. Marknadsföring (via reklambyråer, webb/mediabyråer och därtill kopplad distribution samt sociala medier).
 3. IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
 • Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, i det här fallet två år från det att vi senaste hörde från dig.

 • Arbetssökande

 • Varför vi behandlar (Ändamål)

Vi behandlar dina uppgifter för att hantera din ansökan och för att kunna bedöma, jämföra och matcha mot de behov vi har av resurser.

Vi lagrar dina uppgifter såsom anges nedan för att kunna återkoppla till dig om ett nytt behov uppstår inom tiden för lagringen.

 • Hur vi behandlar

Vi sammanställer den information du skickat och jämför med andra kandidater samt med våra behov. Vi stämmer av informationen muntligt med de referenser du angivit samt kompletterar informationen med sådana uppgifter vi får från dessa referenser.

Vad vi behandlar*Vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer I vår personuppgiftspolicy.  

Primärt behandlar vi sådan information som du skickat till oss i din ansökan, dvs. din resumé och ditt personliga brev.

Vi kompletterar denna information med uppgifter från de referenser du har angivit för att få en så ändamålsenlig bild som möjligt av dig som kandidat.

 • Rättslig grund

  1. Berättigat intresse

I den behandling vi redogör för ovan tar vi hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

 • Insamling och ev. utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade från dig. I samband med ansökan kan vi att komma att samla in uppgifter från de referenser du anger till oss i ansökan. Vi delar inte med oss av din ansökan om vi inte särskilt frågat om det.

 • Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål, i det här fallet 12 månader från tiden för din ansökan (såvida du inte begär annat, vilket vi naturligtvis respekterar). Om du blir anställd av oss kommer uppgifterna i din ansökan lagras och behandlas i enlighet med vad som anges i vår policy för behandling av anställdas personuppgifter, vilken endast tillhandahålls våra anställda.

 • Kunders och kundrepresentanters personuppgiftsbehandling vid utförande av uppdrag

 • Varför vi behandlar (Ändamål)

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, inklusive eventuell uppföljning samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna kan också användas för affärsutveckling, statistik och riskhantering. 

 • Hur vi behandlar

Vi samlar in uppgifterna och sparar i våra system för uppdrags- och fakturahantering. Vi sammanställer även uppgifterna i våra system för kundhantering och kundvård.

 • Vad vi behandlar

Uppgifterna vi behandlar om dig är de uppgifter du lämnar till oss som är av relevans för uppdraget ifråga, din roll i den verksamhet du representerar och i respektive uppdrag. I förekommande fall behöver vi ditt personnummer för att korrekt identifiera dig.

 • Rättslig grund

  1. Rättslig skyldighet

Bokföringslagen ställer krav på oss ifråga om redovisning och fakturering vilket medför att vi behöver genomföra nödvändig behandling av personuppgifter. 

 1. Avtalsförpliktelse

I de fall du som kund är privatperson behandlar vi sådana personuppgifter som är nödvändiga för att utföra uppdraget.

 1. Berättigat intresse

Utöver den behandling som är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och avtalsförpliktelser sker även viss behandling med stöd av ett berättigat intresse. Vi tar däri hänsyn till och väger ditt intresse av integritet i förhållande till vårt intresse och ändamål (såsom det anges ovan) i att utföra behandlingen. Vi gör då en avvägning mellan dessa intressen i vilken vi tar hänsyn till såväl positiva som negativa effekter och drar slutsatsen att vårt intresse är berättigat.

 • Insamling och ev. utlämnande

Uppgifterna vi har om dig är primärt insamlade direkt från dig. I samband med antagande av ny kund kan vi behöva samla in uppgifter från publika register såsom www.allabolag.se, UC AB och motsvarande för att komplettera och bekräfta uppgifterna vi fått från dig om den verksamhet du representerar samt om dig som person och andra representanter för verksamheten.

Utöver sådan utlämning av dina uppgifter som följer av att uppgifterna finns lagrade hos våra IT-systemleverantörer kommer vi inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan oss och dig.

 • Lagringsperiod

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som vi bedömer det berättigat med hänsyn taget till vad som anges ovan om laglig grund och ändamål. Om inget annat anges lagras uppgifterna under utförande av ett uppdrag och fram till dess att eventuella garantitider löper ut.

 • Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se) om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

 • Kontaktuppgifter

 • Lundins Värme kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för att hantera dina personuppgifter är Lundins Värme. Om du har frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha information och kontaktuppgifter till utsedd ansvarig för personuppgifter, vänligen kontakta oss via följande kontaktuppgifter: 

Peter Lundin, VD 

Instrumentvägen 17,126 53 Hägersten 

peter@lundinsvarme.se 

08-659 47 00